Przed korzystaniem z informacji na temat aktów prawnych na stornie internetowej https://znakidrogowe.info/przepisy-prawa/ należy zapoznać się z NOTĄ PRAWNĄ

Prawo o ruchu drogowym

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. 2020 poz. 110
[ Obwieszczenie ]
Uszczegółowienie informacji dotyczących aktów

 

Znaki i sygnały drogowe

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych
Dz.U. 2019 poz. 2310
[ Obwieszczenie ]
Uszczegółowienie informacji dotyczących aktów

 

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
Dz.U. 2019 poz. 2311
[ Obwieszczenie ]

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2020 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2020 poz. 862
[ Obwieszczenie ]

Uszczegółowienie informacji dotyczących aktów

 

Taryfikator mandatów

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń
Dz.U. 2013 poz. 1624
[ Obwieszczenie ]

Nowelizacje po tekście jednolitym (3)

Uszczegółowienie informacji dotyczących aktów

 

Szczegółowe warunki zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
Dz.U. 2017 poz. 784
[ Obwieszczenie ]
Uszczegółowienie informacji dotyczących aktów