do znaku B18 POPRZEDNI NASTĘPNY do znaku B20

Uwaga: Zmiana wchodzi w życie z dniem 13 marca 2021 r.

B-19 zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ….. t

znak B19

Znak B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej ….. t” oznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk pojedynczej osi napędowej jest większy od dopuszczalnego nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku grupy osi nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku.

Jeżeli na znaku B-19 podano wartość 8 t lub 10 t, oznacza to dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej odpowiadający masie do 8 t lub 10 t, a grupy osi – odpowiednio większej masie, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.

Znak B-19 nie dotyczy:
1) autobusów;
2) pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji skutków klęsk żywiołowych;
3) pojazdów zarządców dróg publicznych oraz podmiotów wykonujących obowiązki zarządcy drogi na jego rzecz z zakresu utrzymania dróg;
4) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, wykonujących zadania tych służb lub podmiotów;
5) pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i państw sojuszniczych;
6) pojazdów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz podmiotów wykonujących na jego rzecz zadania wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 1378);
7) pojazdów dostarczających do szpitali wyposażenie i zaopatrzenie niezbędne do zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255).

Szczegóły znaku B-19 zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ….. t

Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181

Znak B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej … t” stosuje się na drodze publicznej lub jej odcinku, na granicach obszaru tworzącego strefę, o której mowa w art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54), oraz na drogowych przejściach granicznych znajdujących się na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

 

PRZYKŁADY ZNAKÓW DROGOWYCH – ZNAK B-19

Przykład znaku B-19 zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... t

 

Archiwalny zapis
B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ….. t”

znak B19

Znak B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ….. t” oznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku.